****سال 1393 ، سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی گرامی باد. ****